Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

0916 cf25 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxvcth xvcth
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".
4635 6f88 390
Reposted fromPigsOnTheWing PigsOnTheWing viaxvcth xvcth
8021 536b 390
Reposted fromfuckblack fuckblack viaxvcth xvcth
5376 6a0e 390
Reposted fromfuckblack fuckblack viaxvcth xvcth
2887 886f 390
Reposted fromdusix dusix viaxvcth xvcth
5037 0f86 390
Reposted fromdailylife dailylife viainvisibility invisibility
5284 2418 390
Reposted fromlittlefool littlefool viainvisibility invisibility
5161 670e 390
Reposted fromtfu tfu viainvisibility invisibility
7629 ead6 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viainvisibility invisibility
2197 4ea5 390
Reposted fromimyours imyours viainvisibility invisibility
To fantastyczne - być czyimś wyborem o 2 w nocy. Wiedzieć, że ze wszystkich numerów w spisie kontaktów padło właśnie na Twój, że ta osoba po drugiej stronie słuchawki wie, że może na Ciebie liczyć nawet o tak nieludzkiej godzinie. Pewnie, wolałabym żeby ta osoba smacznie spała. Ale skoro nie śpi i wybiera właśnie mnie jako towarzysza swojej niedoli -  lepszego komplementu sobie nie mogę wyobrazić.
— popatrzcie czasem na telefony w środku nocy z tej perspektywy.
Reposted frommrrru mrrru viainvisibility invisibility
8324 03d4 390
Reposted fromiamstrong iamstrong
(...) Powiem wprost: nie lubię siebie. Jest kilka rzeczy, które w sobie cenię, ale to nie jest wystarczające, żebym zaakceptował całość.
— Olaf Lubaszenko: Przez pięć lat myślałem, że po prostu jest mi smutno
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaxvcth xvcth
8746 8ffd 390
6760 4a13 390
Reposted fromdailylife dailylife viaxvcth xvcth
5248 2da9 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl